PZPN

Regulamin Centrum Tańca i Ruchu „Dance Impact”

Postanowienia ogólne

1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach aerobikowych i tanecznych w Centrum Tańca i Ruchu „Dance Impact” (nazywanej dalej Szkołą Tańca) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna.

Dokonanie zapisu na kurs lub zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Każdy Uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać formularz zgłoszeniowy w recepcji studia. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun tej osoby.

3.Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.

4.Szkoła Tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem.

5.Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia.

 

Szczególne warunki uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i pozostawienie go na recepcji przed każdymi zajęciami.

- Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na karnecie.

- Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach na jakie został wystawiony.

- Każdy karnet jest ważny na dany miesiąc, licząc od pierwszych zajęć w danym miesiącu, po upływie którego traci ważność bez względu na sytuację uniemożliwiającą uczestnictwo w zajęciach (nawet jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie zajęcia).

- Sprzedaż karnetu następuje w pierwszym tygodniu danego miesiąca. Po tym terminie Uczestnik nie posiadający ważnego karnetu będzie zobowiązany do opłacenia wejściówki jednorazowej.

- W przypadku zakupu karnetu istnieje możliwość  odpracowania niewykorzystanych zajęć  pod warunkiem wykupienia karnetu na kolejny miesiąc ( z zachowaniem ciągłości czasowej).Termin odrobienia niewykorzystanych wejść na zajecia upływa z ostatnim dniem wykupionego karnetu.

- W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę Tańca, zajęcia są odpracowywane w innym terminie ustalonym przez Uczestników i instruktora lub odliczane są w następnym miesiącu, lub na życzenie Uczestnika zostaje zwracana kwota za dane zajęcia.

- Karnet nieczytelny jest nieważny.

- W przypadku jednorazowego braku karnetu, możliwe jest wpuszczenie Uczestnika na zajęcia po uprzednim potwierdzeniu danych przez recepcjonistkę. W przypadku ponownego nie okazania karty lub jej zgubienia Szkoła Tańca wystawi duplikat za dodatkową opłatą w wysokości 5 zł.

- Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 8 osób, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, bądź połączenia jej z inną grupą. W takim wypadku Uczestnik ma prawo rezygnacji z zajęć i otrzymania zwrotu niewykorzystanej części wniesionej opłaty w danym miesiącu..

- W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, Szkoła Tańca nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę karnetową za dany miesiąc.

- W przypadku rezygnacji z kursu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem, osoba która wniosła już opłatę karnetową za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 30% opłaty manipulacyjnej. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po w/w terminie, a przed rozpoczęciem kursu, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty.

Rezygnacja z kursu/zajęć lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jego części.

- Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% na poczet rezerwacji terminu lekcji.

 

Wysokość opłat

1.Wysokość opłat za zajęcia podana jest w cenniku Szkoły Tańca 

2.Wysokość opłat może ulec zmianie.

 

Zasady obowiązujące w siedzibie studia

1.Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2.Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów).

3.Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Szkoły Tańca jest zabronione.

4.W wyjątkowych przypadkach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej www.danceimpact.pl oraz w siedzibie studia.

5.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

6.O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

7.Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych Uczestników Szkoły Tańca.

 

Postanowienia końcowe

1.Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.

2.Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3.Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych i aerobikowych do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

4.Wszyskie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca